Uitnodiging Algemene ledenvergadering 29 september 2020

Gepubliceerd:

Algemene Leden Vergadering dinsdag 29 september 2020

Seizoen 2019/2020

Aanvang 19.00 uur
Dorpshuis Warmenhuizen

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 01-10-2019

4. Verslag van seizoen 2019/2020 van:
- de voorzitter;
- het technisch hart;
- de jeugdcommissie;
- de sponsorcommissie;
- de penningmeester;
- kascommissie.

5. Benoemen kascommissie 2020/2021

6. Vaststellen contributie

7. Aftreden en (her)verkiezen van bestuursleden:
- verkiesbaar: Arco Kleimeer.
- aftredend en direct herkiesbaar: Inge Nannes.
- aftredend en direct herkiesbaar: Niels Goudsblom.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering melden.

8. Rondvraag

9. Sluiting